תקנון

  1. תוכל להוריד את התקנון והמדיניות פרטיות שהכנו עבורך:
  2. ברוכים הבאים לדעה ודעת (להלן: “האתר”). האתר הנו בבעלות חברת וריפיטי (דעה ודעת בע”מ) ח.פ. 515533669 ומופעל על ידה (להלן: “החברה“).
  3. האתר מציע צפייה בתכנים בהרצאות וקורסים שונים, באופן דיגיטלי, באמצעות רשת האינטרנט, בהתאם לתנאי תקנון זה.
  4. כללי
   • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים – השימוש בלשון זכר נובע מכך שזו דרכה של העברית כאשר שאין בה הבחנה למין (לפי האקדמיה ללשון העברית).
   • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין העושה שימוש באתר (להלן: “המזמין” או “המשתמש”) לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ואת ביצוע ההזמנות מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין\המשתמש לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
   • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה. הואיל והרשמה לאתר מהווה הסכמה לתנאיו, מומלץ לעיין בתקנון מעת לעת.
    • אם המזמין\המשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, הנו נדרש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.
   • החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המזמין\המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון ו/או הדין.
   • תקנון זה יחול על רכישות המבוצעות באתר, בין שהוא מופעל בכתובת לעיל ובין שיועתק ו/או יופעל בכל כתובת אחרת. תקנון זה יחול על כל מוצר נוסף אשר יבוצע באתר מעת לעת.
   • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
    הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
   • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
    (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
   • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין\המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
   • המזמין\המשתמש מצהיר כי הנו בגיר והוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם להוראות הדין.
   • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
  1. 5. תנאי שימוש באתר
  • האתר מציע צפייה בהרצאות – קורסים בודדים וסדרות, באופן דיגיטלי באמצעות רשת האינטרנט.
   • ההרצאות תהיינה זמינות לצפייה לתקופה קצובה בהתאם לתנאים שיפורטו בקשר עם כל הזמנה והזמנה וכן בכפוף לביצועה של ההזמנה ואישורה על ידי החברה.
  • החברה רשאי לשנות תאריכי הרצאות וקורסים במידת הצורך, תוך עדכון המזמינים מראש.
  • החברה רשאי לשנות את התכנים, האופי ועיצוב האתר. בעת הסרת תכנים שהועלו על ידי החברה, יחול האמור בסעיף 6 להלן.
  • ההרשמה מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
  • הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המזמין\המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם או תאגיד אחר כלשהו. אין להעתיק, לצלם, להקליט, להפיץ או לשמור כל חלק מחלקיו של האתר.
  • לקבלת אישור הפצה פומבית של התכנים  יש לפנות ל titb@shpigel.com
  • המזמין\המשתמש הנו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא לאתר ו/או בכל הקשור בו. המזמין\המשתמש מתחייב לשמור את הסיסמא באתר בסודיות ולא לגלותה לצד שלישי.
  • חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הדרושים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף.
  • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
  • החברה רשאית להשעות או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש באתר במידה ויפר את תנאי תקנון זה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור הודעה על כך מראש וללא חובת נימוק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • תכנים של המזמין
   • יתכן כי כחלק מהשימוש בשירות יוכל המזמין\המשתמש לפרסם באתר תגובות ותכנים מטעמו. האחריות הבלעדית לגבי תוכן כלשהו שמעלה המזמין\המשתמש, מוטלת עליו בלבד. המזמין\המשתמש נושא באופן בלעדי בסיכון הכרוך בפרסום תכנים והנו האחראי הבלעדי להתאמתו של התוכן להוראות תקנון זה והוראות הדין.
   • המשתמש אינו רשאי לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מהווה לשון הרע, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, גזעני, או בלתי חוקי, או מידע המפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.
   • המזמין אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
   • המזמין אינו רשאי לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
   • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום, להסיר, לשנות או לערוך את התוכן שמעלה המזמין. כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש בתוכן ובכלל זה להעתיקו, להפיצו, לפרסמו, לשדרו (לרבות לצרכי שיווק ופרסום) וכן לכל מטרה חוקית אחרת וזאת ללא חובת תשלום כלשהו, לרבות תמלוגים.
 1. הרשמה לאתר ותנאים לביצוע הזמנה
  • על מנת לבצע הזמנה של שירותים על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה/הזמנה מקוון.
  • המזמין יבצע את ההזמנה בהתאם לתנאים שפורטו לעיל וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, אמצעי תשלום, הכל על פי טופס ההזמנה.
   • מסירת כל הפרטים המנויים בטופס ההזמנה הנה תנאי לביצוע ההזמנה מהאתר. החברה שומר על זכויות לדחות ו/או לבטל כל הזמנה בגין מסירת פרטים לא נכונים.
  • התשלום עבור ההרצאות יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (PAYPAL.COM) BIT וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתו של החברה.
   • פרטי כרטיס האשראי ישלחו ישירות ובאופן דיגיטלי אל חברת החיוב.
   • החברה שומרת על זכותה להוסיף או להסיר חברה מהחברות ברשימה.
   • למען הסר ספק, תשלום כאמור לעיל מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
  • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  • בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו וטלפון נייד. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא
   הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  • בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
  • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס ההרשמה המקוון במצוי באתר.
  • החברה רשאי מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  • המחירים באתר כוללים מע”מ (אלא אם נכתב אחרת).
  • החברה רשאי לעדכן או לשנות את המחירים, על פי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר הקובע לעניין הזמנה הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה (בכפוף לאישורה).
 2. ביטול רכישה מצד המזמין
  • ההזמנה תהיה זמינה לצפייה בהתאם לאמור בהזמנה (במועד מסוים, מיידית). המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו, כדלקמן:
   • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל titb@verifity.com
   • ביטול קודם למועד בו ההרצאה זמינה לצפייה – ללא תשלום.
   • ביטול לאחר זמינות ההרצאות – קורס – המזמין יחויב בעלות ההרצאות הזמינות מתוך הקורס (המחיר יחושב לפי עלות הרצאות בודדות כפול מספר ההרצאות הזמינות מתוך הקורס+20%).
   • לא יתאפשר ביטול הרצאה בודדת, לאחר שזו הפכה לזמינה לצפייה.
 1. ביטול רכישה מצד החברה
  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק הרצאה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין, והחברה ישיב למזמין סכום ששילם כמפורט להלן:
   • קורס ששולם – הסכום שיושב הנו הסכום היחסי עבור ההרצאות שאינן זמינות מתוך כלל התשלום, לפי החישוב הבא – סכום הקורס לחלק למספר ההרצאות הכולל בקורס כפול מספר ההרצאות שאינן זמינות.
   • הרצאה בודדת ששולמה והמזמין טרם צפה בה – יושב מלוא סכום ההרצאה.
  • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 2. טיפול בתקלות
  • בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת (בהתאם למועדים הרשומים בהזמנות). יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”.
   • כמו כן, החברה רשאית הפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
  • החברה אינה חייבת לשמור גיבוי של כל חומר מאוחסן באתר.
 3. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר והשירותים המוצעים בו, הם של החברה (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי צדדים שלישיים או תכנים של אתרים שהחברה פרסמה את הקישור (לינק) אליהם). למשתמש אסור להעתיק את התכנים באתר או כל חלק מהם, לצלם, להפיץ, להשתתף בהעברה או מכירה, להרשות לאחר להשתמש, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן בכל אופן אחר, בשלמות או באופן חלקי.
  • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (vodlectures.com https://www.facebook.com/groups/thoughtsinthebox ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא). כל אלו הם כולם רכושו של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
   • מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל – אין להקליט, לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם הרצאות, כולן או חלקן או כל מידע אחר כלשהו מהאתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  • המשתמש לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סמני מסחר וזכויות קנייניות אחרות. משתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה כאמור.
  • אם מוצג או משודר באתר תוכן ו/או יצירות שבבעלות המשתמש באתר ולדעתו הצגתן או שידורן מפרה את זכויות היוצרים שלך ו/או פוגעות בפרטיותך ו/או הנה מהווה הפרה של הוראות הדין, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת הבאה titb@verifity.com או בהודעת WHATSAPP לטלפון 0546770340 תוך הפניה מדויקת לתוכן המפר ומסירת פרטי התקשרות מדויקים.
 4. אחריות
  • השימוש באתר הינו על אחריותו וסיכונו הבלעדיים של המזמין. החברה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, או מי מטעמם (בסעיף זה להלן, על תתי סעיפיו כולם יכונו “החברה”) אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או ינתן כסדרו, ללא הפסקות. כמו כן הם אינם מתחייבים שתוכן המידע, לרבות זה הניתן בהרצאות יהיה מדויק או נטול טעויות.
   • המשתמש הוא האחראי לכל תוצאה שעשויה להתרחש כתוצאה מהשימוש באתר.
  • החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים שיגרמו למשתמשים ו/או למזמינים ו/או לצד ג’ אחר, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר ו/או בהסתמכות על מידע שהתקבל מהאתר. התכנים באתר אינם מהווים המלצה כלשהי לפעולה.
   • התכנים והסרטונים המפורסמים באתר הם על דעתם של המרצים באתר זה ואינם מהווים ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי ו\או המלצה לנקיטת פעולה כזו או אחרת ו\או להימנעות ממנה. המסתמכות על האמור באתר זה בכל דרך שהיא ללא היוועצות ביועץ מקצועי עושה זאת על אחריותו בלבד.
   • בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על הסכום ששולמו בפועל על ידי המזמין בעבור הרצאה בגינה הועלתה הטענה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בטכנולוגיות טובות ביותר כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המוצעות באמצעות האתר. על אף האמור, טכנולוגיות אלו אינן מספקות אבטחה מוחלטת. לפיכך מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על ידי המזמין הנה על אחריותו בלבד.
   • החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין כל נזק ו/או פסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינה בשליטתה. מפרט, החברה אינה נושאת באחריות בגין אובדן כל מידע המאוחסן באתר ואינה מתחייבת כי המידע יישמר.
  • החברה אינה נושאת באחריות בגין אי קליטת הזמנה ו/או בעיה טכנית ו/או בעיה הנובעת ממסירת נתונים שגויים ו/או אחרת, אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את ההזמנה.
  • הימצאותם של קישורים “לינקים” לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה תכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. החברה אינו אחראי לאותם קישורים, זמינותם, לתכנים שעולים בהם וכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי משימוש בלינקים הללו. מומלץ לקרוא את תנאי השימוש של אותם האתרים, מדיניות הפרטיות ולהפעיל שיקול דעת.
  • החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  • החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, באנרים, או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הנה על המפרסמים בלבד.
  • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה – ובכלל זה תקלות מחשוב, שרתים, דואר אלקטרוני, מצב חירום וכו’.
  • המזמין נושא באופן בלעדי בסיכון הכרוך בפרסום תכנים על ידו והנו האחראי הבלעדי להתאמתו של התוכן להוראות תקנון זה והוראות הדין.
 5. סודיות ופרטיות
  • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, תמונת פרופיל, מידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלו וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  • החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם, ללא הסכמת המזמין. אין באמור כדי למנוע מהחברה להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים.
  • החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
   • מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו.
   • ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו או מסירתו לצדדים שלישיים ובלבד שהמידע הנ”ל יהיה אנונימי.
   • שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר.
  • למרות האמור לעיל, החברה רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
   • כמו כן, החברה רשאית להעביר את הנתונים במקרה של מכירה או העברת פעילותה (או חלק ממנה) לתאגיד אחר, לרבות מיזוג ובלבד שמקבל ההעברה יהא כפוף להוראות התקנון.
  • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • כל מידע המתפרסם על ידי מזמין באתר לרבות כתגובה, שאלה, כתיבה בחדרי צ’ט, קהילות (אם יהיו כאלה) אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי ופעולות פרסומיות ושיתוף שביצע לאתר (לייק וכו’).
 6. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
גלילה למעלה

בקרוב מאוד אנו עולים לאוויר, בינתיים תוכלו להירשם לרשימת התפוצה שלנו ולעקוב אחרינו בפייסבוק

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter